Danijela Ružičić | Blog – ekonomske teme

Ekonomska politika, analize, mišljenja i stavovi

Finansijske analize

Autor i vlasnik ovog bloga u dosadašnjoj praksi uradila je preko 150 finansijskih analiza, uglavnom privrednih društava, ali i određenih finansijskih institucija. Široj javnosti je postala poznata po detaljno urađenoj analizi poslovanja ”Telekoma Srbija” a.d. prilikom pokušava privatizacije. Nekoliko godina kasnije, u javnosti objavljuje i finansijsku analizu ”Agrokora”. Obe analize možete pročitati na sledećim linkovima:

 1. Dve analize ”Telekoma Srbije”, objavljene su na sajtu Jedinstvenog sindikata kompanije ”Telekom”, pod nazivom, ”Kuda vodi privatizacija Telekoma”
 2. Prvu analizu, pod nazivom ‘‘Imperijalističke sile otimaju ”Telekom” iz srpske imovine, možete pročitati ovde.
 3. Druga analiza, objavljena na sajtu Nove sprske političke misli, pod nazivom ”Privatizacija”Telekoma”je jedna od najbrutalnijih ekonomskih zločina u ekonomiji Srbije”, možete pročitati ovde.
 4. Finanijsku analizu poslovanja hrvatskog ”Agrokora”, takođe možete pročitati na sajtu Nove srpske političke misli, pod nazivom ”Finansijska ne(održivost) ”Agrokora” – kvalitativna i kvantitativna analiza I deo, možete pročitati ovde.

Malo više o samoj finansijskoj analizi i njenoj upotrebi:

Jedan od važnih instrumenata kontrole poslovanja preduzeća koju sprovodi menadžment preduzeća jeste kontrola pomoću finansijske analize.

Finansijska analiza predstavlja sistematsko ispitivanje i tumačenje podataka čija je osnovna svrha procena poslovanja preduzeća u proteklom periodu, a sa ciljem projektovanja budućih aktivnosti, odnosno projektovanja prihoda, troškova i mogućnosti otplate dugovanja. Dakle, finansijska analiza pomaže menadžmentu preduzeća najpre za postavljanje planova koji treba da se realizuju u budućnosti, kao i za njihovu blagovremenu kontrolu.

Finansijska analiza je sredstvo kontrole upravljanja finansijama u preduzeću. Ona je neophodan uslov za sagledavanje opšteg finansijskog položaja preduzeća. Razlikuju se interni ciljevi finansijske anlaize, kada su njeni korisnici samo preduzeće i eksterne finansijske analize namenjene korisnicima van preduzeća.

Informacionu osnovu za obezbeđivanje sistema finansijske analize čine bilo koje informacije finansijskog karaktera:

 1. knjigovostveni obračun;
 2. izveštaji finansijskih organa;
 3. informacije institucija bankarskog sektora;
 4. informacije sa berzi;
 5. dopunske informacije (planovi, analitički računi, itd.)

Dakle, kao predmet finansijske analize obično se koriste osnovni finansijski izveštaji: bilans stanja i bilans uspeha. Finansijska analaiza stavlja u odnos određene vrednosti odnosno bilansne pozicije iz bilansa stanja i bilansa uspeha. Odnos jedne pozicije prema drugoj izražen je kroz matematičku formulu i naziva se racio. Racio brojevima se utvrđuju uzročne veze između bilansnih pozicija.

     Finansijska analiza ima za cilj:

 • da oceni tekuće finansijsko stanje preduzeća,
 • da oceni mogući tempo razvoja preduzeća,
 • da prognozira perspektivno finansijsko stanje preduzeća,
 • da otkrije dostupnost izvora sredstava i
 • da prognozira položaj preduzeća na finansijkom tržištu, itd.

Finansijskom analizom se stavljaju u odnos raspoloživi podaci i informacije u cilju detaljnijih saznanja o značajnim faktorima, a u cilju utvrđivanja verovatnih grešaka i trendova i delovanja u pravcu njihovog pomeranja u željenom pravcu. Na ovaj način se uvećava korisnost raspoloživih podataka, jer se preko njih dublje spoznaje sadašnje stanje preduzeća i procenjuje buduće.

Finansijsko stanje preduzeća može se ocenjivati sa tačke gledišta dugoročne i kratkoročne perspektive. Kod ocene kratkoročne perspektive polazi se od likvidnosti i solventnosti.

Pod likvidnošću neke aktive podrazumeva se njena sposobnost da se transformiše u novčana sredstva. Stepen likvidnosti određuje se trajanjem vremenskog perioda u toku koga ta transformacija može da bude ostvarena po cenama približnim prosečnim tržišnim.

Solventnost je sposobnost da se blagovremeno i u punom obimu izvrše dospele obaveze.

   Zadaci finansijske analize su:

 1. ocena aktive preduzeća i izvora njegovog finansiranja;
 2. ocena veličine i sastava resursa potrebnih za održavanje postugnutog ekonomskog potencijala preduzeća i proširivanja njegove delatnosti;
 3. ocena izvora dopunskog finansiranja;
 4. analiza sistema kontrole stanja i efikasnosti korišćenja finansijskih resursa;
 5. proučavanje forme finansiranja (dugoročni i kratkoročni krediti, gotovina, itd.) i
 6. ispitivanje rizika koji nastaje sa datim izvorima sredstava.

 Uspešnost ekonomske svrsishodnosti funkcionisanja preduzeća meri se apsolutnim i relativnim pokazateljima. U finansijskoj analizi razlikuju se pokazatelji ekonomskog efekta i ekonomske efikasnosti. Ekonomski efekat je apsolutni pokazatelj koji karakteriše rezultat delatnosti. Ekonomska efikasnost je relativni pokazatelj koji upoređuje dobijeni efekat sa troškovima ili resursima koji su korišćeni za postizanje tog efekta. Takav pokazatelj već može da se koristi u prostorno-vremenskim upoređenjima.

Analiza informacija može da se vrši u cilju:

 1. planiranja,
 2. kontrolinga,
 3. kontrole,
 4. analize i
 5. prognoziranja razvoja preduzeća, pri čemu prilikom analize treba ustanoviti uzrok pojave problema;

Finansijska analiza preduzeća obuhvata analizu rentabilnosti, odnosno prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća na osnovu kojih menadžment preduzeća dolazi do zaključka da li preduzeće ima dobru perspektivu. Finansijska analiza se realizuje primenom finansijskih pokazatelja.

Osnovni finansijski pokazatelji su:

 1. Pokazatelji rentabilnosti;
 2. Pokazatelji poslovne aktivnosti – efikasnosti;
 3. Pokazatelji finansijske strukture odnosno zaduženosti;
 4. Pokazatelji likvidnosti;
 5. Pokazatelji finansijskog tržišta; i
 6. Investicioni pokazatelji;

Navedena grupa pokazatelja predstavlja pokazatelje operativnog rezultata poslovanja, tj. pokazatelje koji mere rezultate svih donetih operativnih odluka. Efikasnost strategijskih odluka prati se preko pokazatelja finansijskog tržišta, dok se cilj taktičkih odluka prati preko investicionih pokazatelja.

error: Zabranjeno kopiranje!